Prioritné oblasti podpory na rok 2024

Ministerstvo odporúča, aby OCR svojou činnosťou a plánovanými aktivitami v roku 2023/24 podporovali nasledovné oblasti:

 • Skvalitňovanie obsahu webstránok,  aktualizovanie obsahu jazykových mutácii, rozšírenie ponuky služieb a informácii o voľnočasových aktivitách v slovenskom jazyku a jazyku susedných krajín. Aktualizácia faktografických a kontaktných údajov ako aj informácií o ponuke produktov cestovného ruchu, ubytovania a stravovania,
 • Posilnenie pozície jednotlivých turistických destinácií a regiónov prostredníctvom marketingovo - komunikačných aktivít realizovaných na primárnych a sekundárnych zahraničných trhoch po pandémií COVID-19,
 • Vytvorenie a komunikácia tematických, lokálnych a regionálnych produktov, tak aby sa stali súčasťou celoročnej ponuky,
 • UNESCO - komunikácia prírodného a kultúrneho dedičstva Slovenska,
 • Digitálne formy komunikácie - virtuálne a komentované prehliadky, aplikácie, navigačné, rezervačné a informačné systémy, synergia služieb pre koncového zákazníka a návštevníka destinácie,
 • QR CODE - pre potreby doručenia rýchlej informácie o aktivite, atraktivite, produkte a službe smerom k zákazníkovi,
 • Smart Turizmus - inteligentné mestá, podporujúci inovatívny, udržateľný a inkluzívny rozvoj cestovného ruchu a výmenu najlepších postupov v destináciách,
 • Podpora udržateľnej mobility prostredníctvom tvorby produktov, pri ktorých je mobilita zabezpečovaná s čo najnižšou uhlíkovou stopou,
 • Debarierizácia (fyzická, informačná) atraktivít cestovného ruchu lokálneho a národného charakteru (národné kultúrne pamiatky, národné prírodné parky a iné),
 • Debarierizácia poskytovaných služieb a informácií v rámci TIC  (prístup k informáciám s ohľadom na špecifické potreby znevýhodnených skupín obyvateľstva, napr. osoby so zrakovým, sluchovým, telesným, mentálnym  postihnutím, seniorov, osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a iné),
 • Zelené formy a udržateľný cestovný ruch vo všetkých oblastiach cestovného ruchu najmä s dôrazom na ekoturizmus, cykloturistiku, geoturizmus,
 • Zber dát potrebný pre ďalší rozvoj aktivít v danej lokalite, destinácii, prieskumy spokojnosti a návštevnosti, vhodný nástroj pre zlepšovanie a rozvoj cestovného ruchu v danej lokalite, regióne,
 • Monitoring návštevníkov v destinácii v čo najprijateľnejšej forme štatistického zisťovania. Získané dáta slúžiace pre nastavenie lepšej a cielenejšej komunikácie, skvalitnenie ponuky i zabezpečenie služieb a voľnočasového programu a
 • Zvyšovanie kvality poskytovania služieb, podpora lokálnych a regionálnych gastronomických produktov z  oblasti HoReCa.