2. ČINNOSŤ TURISTICKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA ZRIADENÉHO ORGANIZÁCIOU CESTOVNÉHO RUCHU

Použitie finančných prostriedkov z dotačného mechanizmu:

  • zlepšenie kvality poskytovaných služieb
  • posilnenie postavenia turistického informačného centra (TIC), ktoré svojou činnosťou  plnia funkciu prvého kontaktu s prichádzajúcimi  turistami
  • úhrada nákladov spojených s bežnou prevádzkou TIC zriadeného organizáciou cestovného ruchu, ktorými sa taxatívne rozumejú úhrady za telekomunikačné služby (telefón - pevná linka, mobilné telefóny), fax, úhrady za služby Slovenskej pošty, internetové pripojenie pre zamestnancov TIC, nájomné a úhrady za spotrebu elektriny, plynu, vody, odvoz smetí a náklady na kúrenie. (Žiadne iné náklady na prevádzku TIC nie sú oprávnené čerpať z dotácie poskytnutej ministerstvom).
  • tvorba a podpora produktov CR
  • turistickí sprievodcovia
  • certifikácia TIC
  • debarierizácia TIC /fyzická, informačná
  • informačno – navigačné a propagačné materiály o atraktivitách regióne
  • upomienkové predmety podporujúce rozpoznateľnosť lokality

Späť