Štruktúra podpory

(na stiahnutie vo formáte DOCX)

V súlade so zákonom č. 91/2010 z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov možno poskytnutú dotáciu použiť na

 1. marketing a propagáciu, najmä na účasť na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, tvorbu webového sídla, tvorbu loga organizácie cestovného ruchu, elektronický marketing, tvorbu zľavových produktov, tvorbu propagačných a informačných tlačovín okrem knižných publikácií,
 2. činnosť turistického informačného centra zriadeného organizáciou cestovného ruchu okrem nákladov na mzdy,

  Cieľom je podporiť udržateľnosť TIC, ktorá spočíva predovšetkým v zlepšení kvality poskytovaných služieb a posilnení postavenia TIC, ktoré svojou činnosťou  plnia funkciu prvého kontaktu s prichádzajúcimi  turistami. 

  Poskytnutú dotáciu bude možné použiť na úhradu nákladov spojených s bežnou prevádzkou TIC zriadeného OCR, ktorými sa taxatívne rozumejú úhrady za telekomunikačné služby (telefón - pevná linka, mobilné telefóny), fax, úhrady za služby Slovenskej pošty, internetové pripojenie pre zamestnancov TIC, nájomné a úhrady za spotrebu elektriny, plynu, vody, odvoz smetí a náklady na kúrenie. Žiadne iné náklady nebude možné uhradiť z dotácie poskytnutej ministerstvom. Tieto náklady, resp. podaktivity je prijímateľ dotácie povinný presne vymedziť v projekte v rámci aktivity „Činnosť TIC“.

 3. tvorbu a prevádzku rezervačného systému,
 4. tvorbu a podporu udržateľných produktov cestovného ruchu,
 5. podporu atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu,
 6. infraštruktúru cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie,
 7. zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov,
 8. zavedenie a udržiavanie hodnotiaceho systému kvality služieb,
 9. vzdelávacie aktivity zamerané na skvalitnenie a rozvoj destinácie a cestovného ruchu v nej.

Dotáciu štátu nemožno poskytnúť na

 1. mzdy a prevádzkové náklady žiadateľa o dotáciu zo štátneho rozpočtu,
 2. splácanie úverov a úrokov z úverov, úrokov z omeškania, zmluvných pokút a pokút uložených podľa osobitných predpisov,
 3. úhrady záväzkov žiadateľa o dotáciu zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov,
 4. refundácie výdavkov žiadateľa o dotáciu zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov,
 5. plnenie záväzkov žiadateľa o dotáciu zo štátneho rozpočtu súvisiacich s príjmom z fondov a grantov z Európskej únie a grantov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.