5. PODPORA ATRAKTIVÍT DANEJ LOKALITY

Atraktivita destinácie je odrazom turistickej ponuky v lokalite a zároveň cenovej úrovne poskytovaných služieb. Samotná destinácia by mala generovať špecifiká a obraz, na základe ktorého sa stáva pre návštevníkov lákavou a atraktívnou.

Atraktivity určujú smer pri využití územia na konkrétny typ cestovného ruchu z hľadiska motivácie návštevníkov, a preto tvoria primárnu ponuku destinácie. Turista zvyčajne neprichádza do destinácie kvôli tomu, aby sa ubytoval v konkrétnom hoteli alebo najedol v konkrétnej reštaurácii, ale meria cestu kvôli zážitku a príbehu, ktorý ponúka konkrétna atraktivita.

I. LEISURE - ako voľnočasové aktivity ako zabezpečenie aktívneho, plnohodnotného využitia voľného času počas pobytu v danom mieste, pre zadefinovanú cieľovú skupinu.
Rozlišujeme:

 • kultúrno – historické
 • geografické - prírodné
 • vedecko – vzdelávacie
 • liečebno - ozdravovacie
 • športové a interaktívne

II. MICE - skratka z anglického slova Meetings, Incentives, Conferences/ Congresses, Events-Exhibitions, stretnutia, incentíva, kongresy/ konferencie, podujatia.
Rozlišujeme ich špecificky:

 • veľkosťou (počet účastníkov)
 • zameraním (obsahom)
Charakterom:
 • lokálny
 • národný
 • medzinárodný
 • svetový

Späť