Oprávnení žiadatelia

(na stiahnutie vo formáte DOCX)

Podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon“) sa dotácia poskytne len organizáciám cestovného ruchu registrovaným Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom ich činnosti na príslušný rozpočtový rok s výnimkou prvého roku činnosti organizácie cestovného ruchu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na základe zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom a organizáciou cestovného ruchu.

Dotáciu na príslušný rozpočtový rok môže poskytnúť ministerstvo

 1. oblastnej organizácii v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie oblastnej organizácii je ohraničená 90% súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku,
 2. krajskej organizácii v rovnakej výške ako je členský príspevok vyššieho územného celku v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie krajskej organizácii je ohraničená 10% z vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku.

Ak územná pôsobnosť oblastnej organizácie zasahuje do územnej pôsobnosti krajskej organizácie a oblastná organizácia nie je jej členom, výška dotácie bude znížená o 10%.

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Krajská organizácia je právnická osoba založená podľa zákona, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území kraja a chráni záujmy svojich členov. Členmi krajskej organizácie sú vyšší územný celok a najmenej jedna oblastná organizácia pôsobiaca na jeho území založená podľa zákona. Krajská organizácia má neziskový charakter, výnosy sú jej príjmami a nerozdeľujú sa medzi členov. Ak oblastná organizácia vznikne neskôr ako krajská organizácia, môže sa stať jej členom schválením jej členstva krajskou organizáciou, pristúpením k zakladateľskej zmluve a stanovám a zapísaním do zoznamu členov krajskej organizácie. Členský príspevok oblastnej organizácie krajskej organizácii je najmenej 10% z členských príspevkov získaných oblastnou organizáciou od obcí a podnikateľských subjektov v predchádzajúcom kalendárnom roku. Na území vyššieho územného celku môže pôsobiť len jedna krajská organizácia registrovaná podľa zákona.

Krajská organizácia sa zakladá zakladateľskou zmluvou a schválením jej založenia na ustanovujúcom valnom zhromaždení. Ustanovujúce valné zhromaždenie zvolá predseda vyššieho územného celku alebo ním poverený zástupca. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení predseda vyššieho územného celku alebo ním poverený zástupca predloží návrh stanov a zloženia orgánov krajskej organizácie.

Stanovy krajskej organizácie a prílohy k nim obsahujú

 1. uznesenie zastupiteľstva vyššieho územného celku o súhlase s jej vznikom a členstvom vyššieho územného celku v nej,
 2. názov a sídlo krajskej organizácie,
 3. predmet jej činnosti,
 4. orgány krajskej organizácie, ich pôsobnosť a spôsob rozhodovania,
 5. podrobnosti o prijímaní nových členov, vedení zoznamu členov, o zániku členstva, členskom príspevku a spôsobe stanovenia jeho výšky,
 6. práva a povinnosti členov,
 7. zásady hospodárenia.

O ustanovujúcom valnom zhromaždení krajskej organizácie sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí byť podpísaná všetkými zakladajúcimi členmi.

Krajská organizácia vzniká dňom zápisu do Registra organizácií cestovného ruchu vedeného ministerstvom (ďalej len „register“). Návrh na registráciu krajskej organizácie spolu s ďalšími dokumentami podávajú jej zakladajúci členovia ministerstvu.

Krajská organizácia

 1. vykonáva činnosť podľa stanov a v súlade so strategickými dokumentmi vyšších územných celkov,
 2. podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území vyššieho územného celku,
 3. tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,
 4. presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
 5. pri svojej činnosti spolupracuje s orgánmi vyššieho územného celku,
 6. podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
 7. organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,
 8. poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
 9. presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a vlastnícke práva,
 10. spolupracuje pri zostavovaní a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu vyššieho územného celku,
 11. v spolupráci s orgánmi vyššieho územného celku vypracúva a realizuje ročný plán aktivít krajskej organizácie,
 12. vypracúva rozpočet, ktorý schvaľuje najvyšší orgán krajskej organizácie,
 13. iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu, a to aj prostredníctvom turistického informačného centra,
 14. zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a ročnú účtovnú závierku, ktorú ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok,
 15. môže zriadiť alebo založiť turistické informačné centrum,
 16. vedie za územie vyššieho územného celku evidenciu turistických informačných centier,
 17. predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok,
 18. spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh cestovného ruchu, s orgánmi vyššieho územného celku a s organizáciami pôsobiacimi na území kraja v otázkach rozvoja cestovného ruchu.

Orgánmi krajskej organizácie sú:

 1. valné zhromaždenie,
 2. predseda krajskej organizácie,
 3. výkonný riaditeľ krajskej organizácie.

Pred zánikom krajskej organizácie sa vyžaduje jej zrušenie s likvidáciou. Krajská organizácia sa zrušuje rozhodnutím orgánu určeného stanovami alebo vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Vstup krajskej organizácie do likvidácie sa zapisuje do registra. Likvidátora vymenúva orgán určený stanovami. Likvidátor zostaví ku dňu vstupu krajskej organizácie do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu a je povinný umožniť do nej nahliadnuť v sídle krajskej organizácie členovi, ktorý o to požiada. Krajská organizácia zaniká výmazom z registra. Návrh na výmaz krajskej organizácie z registra podáva ministerstvu likvidátor do 30 pracovných dní od skončenia likvidácie. Zánik krajskej organizácie oznámi ministerstvo do 10 pracovných dní odo dňa výmazu z registra štatistickému úradu. Ak zákon neustanovuje inak, na likvidáciu krajskej organizácie sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.

Oblastná organizácia je právnická osoba založená podľa zákona, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na svojom území a chráni záujmy svojich členov. Ak pôsobnosť oblastnej organizácie presahuje územie kraja, jej valné zhromaždenie rozhodne, do ktorej krajskej organizácie bude patriť. Oblastná organizácia má neziskový charakter, výnosy sú jej príjmami a nerozdeľujú sa medzi členov.

Oblastnú organizáciu môže založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi najmenej päť obcí alebo mestské časti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice, pričom súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku musí dosiahnuť najmenej 100-tisíc prenocovaní. Oblastnú organizáciu môže založiť aj menej ako päť obcí, ak bol súhrnný počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku najmenej 250-tisíc. Každý subjekt pôsobiaci na území obce má právo byť členom oblastnej organizácie. Obec môže byť členom len jednej oblastnej organizácie. Ustanovujúce valné zhromaždenie zvoláva poverený starosta obcí iniciujúcich založenie oblastnej organizácie. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení predložia obce návrh stanov a zloženia orgánov oblastnej organizácie.

Stanovy oblastnej organizácie a ich prílohy obsahujú

 1. uznesenia obecných zastupiteľstiev o súhlase na vznik alebo vstup do oblastnej organizácie,
 2. názov a sídlo oblastnej organizácie,
 3. predmet jej činnosti,
 4. orgány oblastnej organizácie, ich pôsobnosť a spôsob rozhodovania,
 5. podrobnosti o prijímaní členov, vedení zoznamu členov, o zániku členstva, členskom príspevku a spôsobe stanovenia jeho výšky,
 6. práva a povinnosti členov,
 7. zásady hospodárenia,
 8. spôsob zrušenia oblastnej organizácie a naloženie s likvidačným zostatkom.

O ustanovujúcom valnom zhromaždení oblastnej organizácie sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí byť podpísaná všetkými zakladajúcimi členmi. Oblastná organizácia vzniká dňom zápisu do registra. Návrh na registráciu oblastnej organizácie spolu s ďalšími dokumentami podávajú jej zakladajúci členovia ministerstvu. Pri registrácii oblastnej organizácie sa vyžaduje doklad o počte prenocovaní v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich obcí, za ktoré bola vybratá daň za ubytovanie za rok, ktorý predchádza roku, v ktorom je oblastná organizácia registrovaná.

Oblastná organizácia

 1. podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti,
 2. tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v zahraničí,
 3. presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
 4. spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja,
 5. podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
 6. organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,
 7. poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
 8. spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
 9. presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,
 10. zostavuje a realizuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z vlastných analýz, krajskej koncepcie cestovného ruchu a národnej koncepcie cestovného ruchu,
 11. v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, vypracúva a realizuje ročný plán aktivít a monitorovaciu správu o vývoji cestovného ruchu na svojom území,
 12. iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu na svojom území, a to aj prostredníctvom turistického informačného centra,
 13. zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
 14. aktualizuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti, a to aj prostredníctvom turistického informačného centra,
 15. mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti, a to aj prostredníctvom turistického informačného centra,
 16. zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a ročnú účtovnú závierku, ktorú ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok,
 17. môže zriadiť alebo založiť turistické informačné centrum,
 18. predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok,
 19. predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa § 14 ods. 1 zákona.

Orgánmi oblastnej organizácie sú:

 1. valné zhromaždenie,
 2. predstavenstvo,
 3. dozorná rada,
 4. výkonný riaditeľ.

Oblastná organizácia môže zriadiť aj ďalšie orgány, ak to určia stanovy. Na plnenie svojich konkrétnych úloh si môže oblastná organizácia zriadiť pracovné komisie. O členstvo v oblastnej organizácii môže na základe prihlášky požiadať obec, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na jej území. Členom sa stane po schválení predstavenstvom a zaplatení členského príspevku až dňom zápisu do zoznamu členov oblastnej organizácie.

Práva a povinnosti člena oblastnej organizácie vznikajú dňom jeho zápisu do zoznamu členov oblastnej organizácie podľa § 21 ods. 1 zákona.

Člen oblastnej organizácie má právo

 1. na informácie o činnosti a hospodárení oblastnej organizácie,
 2. zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia,
 3. voliť orgány a byť volený do orgánov oblastnej organizácie,
 4. vykonávať zverené funkcie v orgánoch oblastnej organizácie,
 5. upozorňovať orgány oblastnej organizácie na nedostatky, dávať podnety na ich odstránenie a skvalitnenie činnosti,
 6. na propagáciu prostredníctvom marketingových aktivít oblastnej organizácie,
 7. zúčastňovať sa na činnosti, podujatiach a aktivitách oblastnej organizácie.

Člen oblastnej organizácie je povinný

 1. dodržiavať stanovy,
 2. riadne, včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky,
 3. dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky,
 4. poskytovať oblastnej organizácii štatistické informácie a podklady týkajúce sa cestovného ruchu potrebné pre jej činnosť,
 5. poskytovať súčinnosť pri príprave a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu v mieste pôsobnosti v súlade s podmienkami trvalo udržateľného rozvoja,
 6. najneskôr do konca februára bežného roka zaslať oblastnej organizácií informáciu o počte prenocovaní, vybratej celkovej výške dane za ubytovanie a výške dane za ubytovanie za predchádzajúci rok, ak je členom oblastnej organizácie obec.

Členstvo v oblastnej organizácii zaniká

 1. dňom oznámenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby o vystúpení z oblastnej organizácie,
 2. zánikom právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa bez právneho nástupcu, smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu, alebo
 3. dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení člena z oblastnej organizácie z dôvodu porušovania stanov, neplatenia členského príspevku alebo z dôvodu poškodzovania dobrého mena oblastnej organizácie.

Oblastná organizácia vyškrtne člena zo zoznamu členov do 30 dní odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o jeho vylúčení. Členovi, ktorý vystúpil alebo bol rozhodnutím valného zhromaždenia vylúčený, oznámi oblastná organizácia vyškrtnutie zo zoznamu členov písomne do 15 pracovných dní odo dňa vyškrtnutia. Vyškrtnutý člen nemá právo na vrátenie členských príspevkov a ani na podiel na majetku nadobudnutom činnosťou oblastnej organizácie.

Na vznik a zánik oblastnej organizácie sa primerane vzťahujú § 10 a 12 týkajúce sa krajskej organizácie. Nesplnenie podmienok podľa § 14 ods. 1 zákona má za následok zánik oblastnej organizácie s likvidáciou.

Oblastná organizácia zaniká výmazom z registra po zrušení

 1. s likvidáciou, alebo
 2. bez likvidácie.

Pred zánikom oblastnej organizácie sa vyžaduje jej zrušenie s likvidáciou, ak jej majetok a záväzky neprechádzajú na právneho nástupcu.

Pri zániku oblastnej organizácie bez likvidácie sa dve oblastné organizácie alebo viac oblastných organizácií v danom regióne môžu zlúčiť alebo splynúť do jednej oblastnej organizácie na základe zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o splynutí, ktorá musí mať písomnú formu. Zlúčením oblastných organizácií tieto zanikajú a právnym nástupcom zanikajúcich oblastných organizácií sa stáva oblastná organizácia, ktorá bude určená v zmluve o zlúčení. Splynutím oblastných organizácií tieto zanikajú a právnym nástupcom zanikajúcich oblastných organizácií sa stáva nová oblastná organizácia, ktorá bude určená v zmluve o splynutí. Na proces zlučovania alebo splynutia oblastných organizácií sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie.

Podmienkou pre poskytnutie dotácie v príslušnom rozpočtovom roku je predloženie úplného a správneho vyúčtovania dotácie poskytnutej v predchádzajúcom rozpočtovom roku, a to v súlade s podmienkami a termínmi stanovenými v zmluve o poskytnutí dotácie. Toto vyúčtovanie musí byť v stanovenom termíne doručené na ministerstvo, to znamená, že odtlačok pečiatky podateľne ministerstva musí byť najneskôr zo dňa uvedeného v zmluve o poskytnutí dotácie ako termín na predloženie vyúčtovania dotácie pri osobnom doručení do podateľne ministerstva, pri doručovaní poštou je rozhodujúci odtlačok pečiatky s dátumom podania na pošte. Vyúčtovanie musí byť doručené na ministerstvo ako samostatný dokument, musí byť zaevidované v podateľni ministerstva a nemôže byť zasielané ako súčasť iného dokumentu. Ministerstvo zdôrazňuje, že dotácia v príslušnom roku bude poskytnutá žiadateľovi len v tom prípade, ak vyúčtovanie za predchádzajúci kalendárny rok bude úplné, bez nedostatkov, so zdokladovaním aktivít a riadne vysporiadaných finančných záväzkov žiadateľa voči ministerstvu.

Ministerstvo upozorňuje, že dotácia musí byť vrátená na príslušný účet ministerstva, ak:

 1. ide o výnos z dotácie (tieto výnosy sú príjmom štátneho rozpočtu),
 2. ide o nevyčerpanú dotáciu,
 3. došlo k porušeniu finančnej disciplíny (pričom dotácia musí byť vrátená do výšky jej porušenia).

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie na realizáciu projektu musí obsahovať tieto samostatné časti:

 1. Vecné vyhodnotenie projektu
 2. Finančné vyúčtovanie dotácie.
 3. Doklad o odvedení výnosov z poskytnutých prostriedkov.
 4. Doklad o vrátení nevyčerpanej dotácie

Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti organizácie cestovného ruchu a predloženého návrhu projektu zameraného na realizáciu aktivít spojených s hlavným predmetom činnosti organizácie cestovného ruchu, ktoré je organizácia cestovného ruchu povinná predložiť ministerstvu v písomnej podobe a elektronicky prostredníctvom elektronického dotačného systému najneskôr do 15. marca príslušného rozpočtového roka, na ktorý sa dotácia poskytuje.

Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie je

 1. projekt zameraný na realizáciu hlavných aktivít žiadateľa o dotáciu, ktorý obsahuje plán činnosti žiadateľa o dotáciu na príslušný rozpočtový rok a rozpočet žiadateľa o dotáciu na príslušný rozpočtový rok,
 2. doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za rok, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku,
 3. čestné vyhlásenie žiadateľa o dotáciu o tom, že
  1. nie je v likvidácii,
  2. nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie,
  3. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
  4. nemá iné nedoplatky voči štátnemu rozpočtu,
  5. proti nemu nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo že súd nezastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
  6. mu nebolo doručené upovedomenie o začatí exekučného konania.

Na základe zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. nie je žiadateľ o dotáciu od 1. decembra 2019 povinný predkladať ministerstvu

 1. potvrdenie od príslušného správcu dane, že nemá evidované daňové nedoplatky, nie staršie ako tri mesiace,
 2. potvrdenie od zdravotných poisťovní, že nemá evidované nedoplatky na zdravotnom poistení svojich zamestnancov, nie staršie ako tri mesiace,
 3. potvrdenie Sociálnej poisťovne, že žiadateľ o dotáciu nemá evidované nedoplatky sociálneho poistenia a nedoplatky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie svojich zamestnancov, nie staršie ako tri mesiace.

Žiadosti neúplné a predložené po zákonom stanovenom termíne nebudú sekciou cestovného ruchu posudzované. Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie vrátane náležitostí projektu bol prijatý výnosom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja z 10. februára 2014 č. 04210/2014/B710-SCR/8331-M (ďalej len „výnos“), ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu a náležitosti projektu. Požadovaný obsah formulárov je záväzný pre všetky organizácie cestovného ruchu a všetky požadované údaje vo formulároch musia byť správne vyplnené. V prípade zásadných nedostatkov bude organizácia ministerstvom písomne vyzvaná na ich odstránenie. Ak organizácia v stanovenom termíne nedostatky neodstráni, nebude jej žiadosť o dotáciu hodnotená. Žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorá nebude obsahovať zákonom stanovené prílohy, nebude sekciou cestovného ruchu ministerstva posudzovaná. Zákon definuje súčasti žiadosti, pričom tieto musia byť predložené spolu s ňou samotnou v termíne do 15. marca príslušného roka, na ktorý sa dotácia poskytuje. Chýbajúce prílohy teda nie je možné dodatočne po tomto termíne príslušného roka dokladať.

Ministerstvo zdôrazňuje, že žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane projektu a povinných príloh musí byť v podateľni ministerstva zaevidovaná najneskôr 15. marca príslušného roka v prípade osobného doručenia do podateľne ministerstva, pri doručovaní poštou je rozhodujúci odtlačok pečiatky s dátumom podania 15. marec príslušného roka na pošte. Žiadosť o poskytnutie dotácie doručená po zákonom stanovenom termíne nebude sekciou cestovného ruchu posudzovaná.

Žiadateľom o dotáciu nemôže byť ten, kto

 1. je v likvidácii,
 2. podal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak bol proti nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak súd zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
 3. má doručené upovedomenie o začatí exekučného konania,
 4. porušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
 5. má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov; splnenie tejto podmienky overuje podľa osobitného predpisu ministerstvo.