FAQ - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Bude členský príspevok v organizácii cestovného ruchu daňovo uznateľná položka ?

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov túto problematiku špeciálne pre členské príspevky v organizáciách cestovného ruchu neupravuje. Daňovník v tejto oblasti postupuje podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, kde v § 19 ods. 3 písm. n) je uvedené, že daňovým výdavkom je aj: členský príspevok vyplývajúci z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa, do výšky 0,5 promile z úhrnu zdaniteľných príjmov za bežné zdaňovacie obdobie, najviac však do výšky 66 387, 84 eura ročne.

Sú členské príspevky oblastných a krajských organizácii predmetom zdaňovania ?

Nie sú. Podľa § 12 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmov u daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43. Avšak § 13 ods. 2 písmeno b) zákona č. 595/2003 Z. z. hovorí, že členské príspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín prijaté záujmovými združeniami právnických osôb, profesijnými komorami, občianskymi združeniami vrátane odborových organizácií, politickými stranami a politickými hnutiami sú oslobodené od dane z príjmov právnických osôb.

Aby organizácia cestovného ruchu (oblastná alebo krajská) mohla požiadať o dotáciu v roku 2012, musí vyzbierať členské príspevky už v roku 2011 ?

Nie, dotácia v roku 2012 bude poskytovaná organizáciám cestovného ruchu na základe vybratých členských príspevkov v danom rozpočtovom roku, t. j. v roku 2012 (§ 31a).

Na čo slúži dotácia poskytnutá podľa zákona č. 91/2010 Z. z. ?

Dotácia sa môže poskytnúť len na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti organizácií cestovného ruchu a tou je podpora rozvoja cestovného ruchu v území ich pôsobnosti. Ide o aktivity, ktoré prispejú k zvýšeniu počtu domácich a zahraničných návštevníkov, k predĺženiu ich pobytu na území pôsobnosti organizácií cestovného ruchu, čo povedie k zvýšeniu príjmov z cestovného ruchu pre dané územie a tiež pre hospodárstvo SR. Činnosť krajských organizácií cestovného ruchu a oblastných organizácií cestovného ruchu je uvedená v § 11 a § 15 zákona.

Môže dostať dotáciu oblastná alebo krajská organizácia cestovného ruchu v roku 2013 ak vznikne v prechodnom období roku 2012 a nedodrží termín registrácie ? Môže dostať dotáciu oblastná alebo krajská organizácia cestovného ruchu v roku 2014 ak vznikne v prechodnom období roku 2013 a nedodrží termín registrácie ?

Nemôže, dotáciu môže dostať len organizácia cestovného ruchu, ktorá je registrovaná v stanovených termínoch podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. (§ 31a, § 29, ods. 4 ).

Môžu sa finančné prostriedky získané z dotácií použiť na mzdy, prevádzkové náklady, nákup kancelárskej techniky, nájomné, energie a pod. ?

Nie, v § 30 zákona je uvedené, na čo nie je možné dotáciu poskytnúť.

V rámci prevádzkových nákladoch organizácie cestovného ruchu, aké sú typické príklady nákladov, na ktoré sa nesmie použiť dotácia ?

Napríklad sú to náklady na dodávky médií a služieb, vodné, stočné, elektrickú energiu, plyn, odvoz a likvidáciu odpadu, upratovanie spoločných priestorov budovy, bezpečnostnú službu, kominárske služby, deratizáciu, zabezpečenie požiarnej ochrany, čistenie kanalizácie, odstraňovanie snehu a ľadu (zimná služba), čistenie komunikácií, záhradnícke služby, prevádzka parkovísk, dekorácia budovy ako aj všetky dane, poplatky a náklady vzťahujúce sa na objekt (napr. daň z nehnuteľností). Ďalšími nákladmi, sú aj náklady na opravy, servis, údržbu a opravu zariadení vrátane opravy a údržby osobných a nákladných výťahov, náklady na správu budovy a pod. V zmysle § 29 ods. 3 písm. c) si ministerstvo vyhradzuje neposkytnutie dotácie na obstaranie a prevádzku automobilu. Organizácie si môžu automobil zaobstarať z iných svojich príjmov.

Je použite všetkých príjmov OOCR a KOCR predmetom verejného obstarávania ?

Áno, je. Platí to aj pre príjmy z členských príspevkov podnikateľských subjektov (§ 31 ods. 1 zákona) .

V akom systém účtujú organizácie cestovného ruchu ?

V systéme podvojného účtovníctva ako neziskové organizácie.

Budú OOCR a KOCR platiteľmi DPH, resp. podľa ktorého zákona sa riadi ich zaradenie ?

Pri zavedení DPH postupujú organizácie cestovného ruchu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Aby mohli byť platiteľmi DPH, musia organizácie cestovného ruchu vykonávať ekonomickú činnosť a splniť podmienky podľa uvedeného zákona. Podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. platiteľovi DPH, ak si môže uplatniť odpočítanie DPH, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie uznaný výdavok na úhradu DPH, t. j. pri neplatiteľoch DPH je DPH výdavkom, ktorý sa uznáva pri zúčtovaní dotácií.

Je povinnosť OOCR a KOCR viesť samostatný bankový účet/podúčet pre účely získania a použitia dotácie ?

Táto povinnosť nie je v zákone stanovená. Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. majú organizácie cestovného ruchu povinnosť odviesť úroky z poskytnutej dotácie. Pre výpočet týchto úrokov sa odporúča viesť prostriedky dotácie na osobitnom bankovom účte/podúčte.

Je povinnosť OOCR a KOCR viesť samostatný bankový účet/podúčet pre účely výberu členských poplatkov ?

Členské príspevky môžu byť na jednom účte s ďalšími transakciami v rámci činnosti organizácie cestovného ruchu, teda členské príspevky nemusia byť vedené na samostatnom účte.

Môže OOCR a KOCR použiť dotačné zdroje na investičné aktivity, ktoré súvisia s hlavným predmetom činnosti organizácie ?

Áno. Investičný majetok, na obstaranie ktorého bola použitá dotácia, organizácia cestovného ruchu musí zaradiť do svojho majetku a prevádzkovať ho v rozsahu a podľa zamerania predloženého projektu a v súlade so zmluvou o poskytnutej dotácii.

Môže OOCR a KOCR použiť dotačné zdroje na predplatenie aktivít v ďalšom rozpočtovom roku ?

Áno. Napríklad OOCR a KOCR môže zálohovými platbami zaplatiť Slovenskej agentúre pre cestovný ruch vystavovateľský poplatok na veľtrhoch v budúcom rozpočtovom roku.

Môže OOCR a KOCR použiť dotačné zdroje na zaplatenie členských príspevkov v rôznych medzinárodných inštitúciách ?

Nemôže. Tieto poplatky nemajú charakter hlavnej činnosti.